Stypendia

Wyprawka szkolna

 • Zgodnie z zapisami zawartymi w rządowym programie pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników może otrzymać uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

  Program skierowany jest do uczniów:

  1. słabowidzących,
  2. niesłyszących,
  3. słabosłyszących,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
 • Procedura dofinansowania do zakupu podręczników:

  1. rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole (zał. nr 1), do której uczęszcza dziecko w terminie do 7 września Wniosek do pobrania
  2. do wniosku dołącza się kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
  3. rodzice dokonują zakupu podręczników;
  4. rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników.
 • Jakimi dokumentami rozlicza się zakupy

  1. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.
  2. W przypadku zakupów dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznych również zakupu materiałów edukacyjnych, zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców) na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.
 • Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników.

  Wartość dofinansowania

Polecane stypendia

 • Regionalny Program Stypendialny to projekt pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, będący odpowiednikiem projektu systemowego PO KL pn. Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowanego w latach 2008-2015 przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.

  Regulamin
 • Fundusz wspiera naukę zdolnej młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Jego celem jest również promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej i wiedzieć więcej dla własnego rozwoju i doskonalenia się. Na stypendium mogą liczyć przede wszystkim uczniowie z najlepszą średnią ocen. Do przyznania stypendium brane jest również po uwagę kryterium dochodu przypadającego na każdego członka w rodzinie, a także dodatkowe osiągnięcia i zaangażowanie w pracach społecznych oraz wolontariacie.

  Regulamin
 • Stypendium prze­zna­czone jest dla uczniów z naj­uboż­szych re­gio­nów Polski. Śred­nia ocen mi­ni­mum 4,5, do­chód na osobę w ro­dzi­nie nie w­szy niż 560 zł netto. Wnioski przyj­mo­wane przez cały rok, ale roz­pa­try­wane dwa razy w roku (w pierw­szym i dru­gim se­me­strze nauki). Wnioski składa się u księ­dza ko­or­dy­na­tora w swo­jej die­ce­zji.

  Regulamin
 • Fundacja przyznaje stypendia młodzieży zdolnej i chcącej się uczyć a pochodzącej z wielodzietnych i niezamożnych rodzin z terenu diecezji tarnowskiej. Stypendia przyznawane są młodzieży uczącej się w siódmej klasie szkoły podstawowej, drugiej i trzeciej klasie gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej kończonej maturą.

  Regulamin
 • Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

  Regulamin
 • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przy­zna­wane jest wy­bit­nie uzdol­nio­nym uczniom, a w szczególności:

  • lau­re­atowi mię­dzy­na­ro­do­wej olim­piady lub lau­re­atowi i fi­na­li­ście olim­piady przed­mio­to­wej o za­sięgu ogól­no­pol­skim lub turnieju,
  • lau­re­atowi kon­kursu na pracę na­ukową, or­ga­ni­zo­wa­nego przez in­sty­tu­cję na­ukową lub sto­wa­rzy­sze­nie naukowe,
  • uczniowi szkoły po­nad­gim­na­zjal­nej uzy­sku­ją­cemu naj­wyż­sze wy­niki w na­uce we­dług in­dy­wi­du­al­nego pro­gramu lub toku nauki,
  • uczniowi uczest­ni­czą­cemu w za­ję­ciach prze­wi­dzia­nych to­kiem stu­diów na pod­sta­wie prze­pi­sów w spra­wie za­sad i wa­run­ków uczest­ni­cze­nia wy­bit­nie uzdol­nio­nych,
  • uczniów w za­ję­ciach na kie­run­kach zgod­nych z uzdol­nie­niami oraz za­sad za­li­cza­nia tych zajęć,
  • uczniowi, który uzy­skał wy­so­kie wy­niki we współ­za­wod­nic­twie spor­to­wym na szcze­blu kra­jo­wym lub międzynarodowym.

  W pro­ce­sie kwa­li­fi­ko­wa­nia kan­dy­da­tów na­leży rów­nież zwró­cić uwagę na uczniów re­ali­zu­ją­cych in­dy­wi­du­alny tok stu­diów, pu­bli­ku­ją­cych prace twór­cze, pu­bli­cy­styczne, po­pu­lar­no­nau­kowe oraz uczniów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do udziału w za­wo­dach międzynarodowych. Wnioski o sty­pen­dia skła­dają dy­rek­to­rzy szkół.

 • Przyznawane jest uczniowi, który otrzy­mał świa­dec­two z wy­róż­nie­niem (śred­nia ocen min. 4,75), uzy­sku­jąc przy tym naj­wyż­szą w da­nej szkole śred­nią stopni, albo wy­ka­zuje szcze­gólne uzdol­nie­nia w co naj­mniej jed­nej dzie­dzi­nie wie­dzy, uzy­sku­jąc w niej ce­lu­jące stop­nie, a z po­zo­sta­łych przed­mio­tów stop­nie co naj­mniej dobre. Jest przy­zna­wane jed­nemu uczniowi da­nej szkoły, w da­nym roku szkolnym. Kandydat musi być uczniem szkoły w roku szkolnym, na który zostało przyznane stypendium. Wnioski o sty­pen­dia skła­dają dy­rek­to­rzy szkół.

Pozostałe stypendia

Informacje o aktualnych stypendiach znajdują się na stronie www.mojestypendium.pl