Ubezpieczenia młodzieży

rok szkolny 2017/2018

Ubezpieczenie NNW

Polisa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych, ,Oświata” – Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SZKODY NNW

 • 22 469 69 69kontakt@gothaer.plwww.gothaer.pl/pl-nnw-oswiataGothaer TU SA, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
  • Data, godzina i miejsce wypadku
  • Nr polisy
  • Dane osobowe Poszkodowanego (PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej)
  • Dane teleadresowe Poszkodowanego lub opiekuna prawnego
  • Okoliczności zaistnienia wypadku
  • Dane jednostki policji i innych służb interweniujących na miejscu zdarzenia.
  • Dane kontaktowe ewentualnych świadków zdarzenia
  • Druk zgłoszenia szkody, wypełniony i podpisany, z pieczęcią szkoły  Pobierz
  • Wypełnione i podpisane oświadczenie przedstawiciela ubezpieczonego Pobierz
  • Kserokopia legitymacji szkolnej
  • Kserokopia dowodu osobistego opiekuna prawnego osoby nieletniej,
  • Dokumentacja medyczna z przeprowadzonego leczenia,
  • Oryginały rachunków i dowodów opłat

Druk zgłoszenia szkody

Oświadczenie przedstawiciela ubezpieczonego