Rada Rodziców szkoły

Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców czynnie uczestniczy w życiu Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. Pomaga w organizowaniu uroczystości  szkolnych i państwowych, w przygotowaniu konkursów oraz bierze w nich udział. Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców zebrane środki finansowe z wpłat uczniów w całości przeznaczane są na finansowanie m.in.:

 • wyjazdów uczniów na  olimpiady, konkursy, wycieczki szkolne,
 • zakupu nagród dla uczniów za wyniki w nauce, frekwencję, zwycięstwa w konkursach,
 • zapomóg losowych dla uczniów,
 • częściowe dofinansowanie innych wydatków szkoły.

Regulamin Rady Rodziców

 • § 1
  Podstawa prawna:
  Ustawa, z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)
  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

  § 2
  Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców.

  § 3
  1.Radę Rodziców Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków, w Nowym Sączu, zwanym dalej Zespołem, tworzą przedstawiciele rodziców wszystkich typów szkół tworzących Zespół.
  2.Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły.
  3.Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miej­scach, w których przebywają uczniowie, w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

 • § 4
  Rada Rodziców, zwana dalej Radą, jest społecznym organem władzy w szkole, reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły, której celem jest:

  1. Organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi i innymi organami, w celu doskonalenia statutowej działalności szkoły.
  2. Organizowanie różnych form aktywności rodziców wspomagających proces nauczania, wychowania i opieki w szkole i środowisku.
  3. Prezentowanie wobec dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i władz oświatowych – opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.
  4. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo – wychowawczych rodziny i szkoły w życiu dziecka.
 • § 5
  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

  § 6
  1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.
  2. Jeżeli Rada Rodziców, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego, nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór  pedagogiczny nad szkołą.
  3. Program wychowawczo-profilaktyczny ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

  § 7
  1. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
  2. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

  § 8
  1. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.
  2. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
  3. Brak opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania awansowego.

  § 9
  1. Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie przez dyrektora szkoły obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
  2. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa wzór obowiązującego na terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów szkoły.
  3. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  w określonym dniu lub dniach.

  § 10
  Rada Rodziców, na wniosek dyrektora szkoły, opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

  § 11
  Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

  § 12
  Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania

  § 13
  Rada Rodziców opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wynikających z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 ze zm.) oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  § 14
  Rada Rodziców ma prawo delegowania przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.

  § 15
  Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

 • § 16
  Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:
  1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
  2. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
  3. W wyborach do rad oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
  4. Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
  5. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
  6. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę
  głosów.
  7. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.
  8. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców.
  9. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.

  § 17
  1. Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:
  1) Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
  2) Przedstawicielem Rady Rodziców jest przewodniczący rady oddziałowej wybrany na pierwszym zebraniu rodziców.
  3) Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
  4) W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
  5) Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:
  6) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
  7) przeprowadzenie głosowania,
  8) policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
  9) Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
  10) Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
  11) W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
  12) Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania.

 • § 18
  1. W skład Rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
  2. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, w którego skład wchodzi:
  1) przewodniczący,
  2) zastępca przewodniczącego,
  3) skarbnik,
  4) sekretarz,
  5) członkowie – przedstawiciele wszystkich oddziałów.
  6) komisja rewizyjna
  3. Kadencja Prezydium trwa rok.
  4. W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji, na najbliższym zebraniu przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.
  5. Rada może odwołać Prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych jego członków w trybie wyborów uzupełniających.

 • § 19
  1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do dnia
  30 września danego roku szkolnego.
  2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady Rodziców.
  3. Kolejne zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy oraz na wniosek 1/3 rad klas lub dyrektora szkoły.
  4. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady Rodziców.
  5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty szkole, na 14 dni przed planowanym terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego na 3 dni przed terminem.
  6. W zebraniach Rady, z głosem doradczym, może brać udział Dyrektor szkoły, na zaproszenie Rady Rodziców.
  7. Przewodniczący Rady Rodziców może, za zgodą lub na wniosek członków Rady, zapraszać inne osoby do udziału w zebraniach.

  § 20
  1. Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej właściwości.
  2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów osób uczestniczących
  w zebraniu.
  3. Uchwała o rozwiązaniu Rady Rodziców podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
  4. Uchwały Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym.
  5. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu
  w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

  § 21
  1. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
  2. Protokół zebrania Rady powinien zawierać:
  1) numer, datę i miejsce zebrania,
  2) listę osób obecnych podczas zebrania,
  3) zatwierdzony porządek obrad,
  4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
  5) przebieg obrad,
  6) streszczenie wystąpień oraz wnioski,
  7) treść podjętych uchwał lub uchwały w formie załączników,
  8) podpisy przewodniczącego i protokolanta.

 • § 22
  1. Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
  2. Propozycje wysokości dobrowolnej składki rodziców Rada Rodziców jej Prezydium ustala na początku każdego roku szkolnego.
  3. Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji.
  4. Rada Rodziców może zatrudnić, za wynagrodzeniem, osobę odpowiedzialną za prowadzenie prawidłowych rozliczeń księgowych.

 • § 23
  1. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.
  2. Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły.
  3. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebranie Rady Rodziców.

  Przyjęto do realizacji uchwałą nr 1/2017, z dnia 03.10.2017r.