Samorząd Uczniowski szkoły

Skład Samorządu Uczniowskiego

 • Przewodnicząca - Paulina Stafińska, kl. I pwb
  Przewodnicząca – Paulina Stafińska, kl. I pwb
  Paulina Stafińska 

  uczennica klasy I PW B – liceum ogólnokształące 

 • Zastepca Przewodniczącej - Anna Tokarczyk, kl. I T
  Zastepca Przewodniczącej – Anna Tokarczyk, kl. I T
  Anna Tokarczyk

  uczennica klasy I T -technikum

 • Sekretarz - Ola Chowaniec, kl. I A
  Sekretarz – Ola Chowaniec, kl. I A
  Aleksandra Chowaniec

  uczennica klasy I A – liceum ogólnokształące 

 • Dawid Storch – uczeń klasy I PW B – liceum ogólnokształcące – sekcja radiowęzła
  Bartosz Dara – uczeń klasy I PW B – liceum ogólnokształcące – sekcja radiowęzła
  Aneta Cempa – uczennica klasy  I C – branżowa szkoła I stopnia – sekcja dekoratorska
  Maksymilian Szarek – uczeń klasy I PW A – liceum ogólnokształcące – sekcja dekoratorska

Opiekunowie:

Maria Sowa – bibliotekarz
Katarzyna Sularz – nauczyciel języka polskiego
Urszula Orzechowska – nauczyciel geografii

Samorząd Szkolny to jeden z organów działających w naszej szkole (obok dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz rady rodziców).
Samorządność uczniowska ma znaczący wpływ na całokształt pracy szkoły.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019

 • Rozpoczęcie roku szkolnego – pomoc w organizacji.
 • Spotkania z samorządami klasowymi.
 • Przygotowywanie harmonogramu tematycznych, okolicznościowych audycji przez radiowęzeł połączonych z tygodniem z klasą.
 • Udział i pomoc w przygotowaniu Dnia Edukacji Narodowej i ślubowania klas pierwszych.
 • Obchody Dnia Św. Andrzeja – szkolne karaoke „Śpiewać każdy może”
 • Przygotowanie słodkich upominków dla wszystkich uczniów szkoły z okazji Św. Mikołaja.
 • Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzenia świąteczno-noworoczne dla nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów, pomoc w przygotowaniu jasełek.
 • Wybory nowego Samorządu Uczniowskiego – luty
 • Poczta Walentynkowa, okolicznościowa audycja radiowa.
 • Pamiętajmy o kobietach – 8 marca.
 • 21 marca – jak miło spędzić w szkole Dzień Wagarowicza.
 • Pomoc w organizacji Konkursu Poezji Sybirackiej – kwiecień
 • Organizacja Nowosądeckiego Marszu Sybiraków.
 • Obchody Świąt Wielkanocnych, akcja stroikowa .
 • Pomoc w organizacji zakończenia roku szkolnego.
 • Zbiórki charytatywne na rzecz osób potrzebujących.
 • Samorząd Uczniowski zajmuje się również radiowęzłem, służy pomocą w organizowaniu innych imprez na terenie szkoły, wycieczek szkolnych itp.
 • Pozostałe działania Samorządu Uczniowskiego będą wynikać z bieżących potrzeb uczniów

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 • Podstawa prawna:
  ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U z 2016r poz. 1943)
  Statut Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

  1. W Zespole Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.
  2. Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu.

 • 1. Samorząd Uczniowski jest wewnątrz szkolnym organem, którego celem jest:
  1) reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły;
  2) organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;
  3) współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej;
  4) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły;
  5) wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom;
  6) tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych form współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

 • 1. Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie radzie pedagogicznej i dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:
  1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2) prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów;
  3) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  4) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijanie własnych zainteresowań;
  5) prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.
  6) prawo opiniowania pracy nauczycieli (na prośbę dyrektora).

 • 1. Do zadań samorządu uczniowskiego należy:
  1) przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów;
  2) współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno–krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki;
  3) dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji;
  4) angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska.
  5) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;
  6) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole;
  7) dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu;
  8) rozstrzyganie sporów między uczniami.

 • 1. Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.
  2. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
  1) przewodniczący
  2) zastępca
  3) sekretarz
  4) członkowie (co najmniej dwóch)
  3. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
  1) wybory do Zarządu są tajne;
  2) w wyborach bierze udział po 2 uczniów z każdej klasy, którzy otrzymali pełną akceptacje społeczności klasowej i głosują w ich imieniu;
  3) kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły i nie sprawiający kłopotów wychowawczych z minimum dobrą oceną z zachowania i dobrymi wynikami w nauce;
  4) nad przebiegiem wyborów czuwa komisja wyborcza złożona z uczniów ustępującego Samorządu. Zadaniem komisji jest zweryfikowanie prawidłowości zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenie głosowania, zabezpieczenie kart do głosowania, sporządzenie protokołu głosowania oraz ogłoszenie wyników wyborów;
  5) każdy uczeń ma prawo do oddania nie więcej niż trzech głosów na kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
  6) w skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzi 5 osób, które uzyskały największą liczbę głosów. Funkcje w Zarządzie przydziela się wg liczby uzyskanych głosów (przewodniczący, zastępca, sekretarz oraz dwóch członków);
  7) wybory przeprowadzane są na początku II półrocza, danego roku szkolnego.
  4. Nad przebiegiem prac Samorządu czuwa opiekun Samorządu Uczniowskiego.
  5. W przypadku rażących zaniedbań na wniosek dyrektora szkoły, Opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu Klasowego może dojść do odwołania Zarządu SU, lub jego członków.
  6. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku i może być przedłużana na następny rok.
  7. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na bieżący rok pracy.
  8. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
  9. Zarząd Samorządu Uczniowskiego omawia problemy nurtujące młodzież na spotkaniu z dyrektorem w zależności od potrzeb.
  10. Spotkania Samorządu Uczniowskiego odbywają raz w miesiącu, w razie potrzeby częściej.

 • 1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, dysponentem funduszu jest Zarząd w porozumieniu z Opiekunem.
  2. Fundusze samorządów są tworzone z dobrowolnych składek uczniowskich, środków uzyskanych z własnej działalności (organizacja kiermaszu, giełd, festynów). Dokumentacja finansowa Samorządu Uczniowskiego znajduje się u opiekuna Samorządu i obejmuje zestawienie dochodów i zestawienie wydatków.
  3. Opiekun na początku roku szkolnego informuje Samorząd Uczniowski o wysokości posiadanych środków pieniężnych, a na koniec roku przedstawia rozliczenie dochodów i wydatków bieżącego roku szkolnego.
  4. Środki pieniężne nie wykorzystane przez Samorząd Uczniowski w danym roku szkolnym przechodzą na rok następny.
  5. Wgląd do dokumentacji finansowej mają uczniowie, nauczyciele, dyrektor i opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 • 1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządów, w szczególności
  w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
  2. Zapoznanie Samorządu Uczniowskiego z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.
  3. Czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu Uczniowskiego z celami wychowawczymi szkoły.
  4. Zapewnienie koordynacji działalności Samorządu Uczniowskiego z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.

 • 1. Do obowiązków Opiekuna Samorządu Uczniowskiego należy:
  1) udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i dyrektora szkoły;
  2) informowanie młodzieży o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich;
  3) inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządu Uczniowskiego i udzielanie mu pomocy w jego działalności;
  4) przedstawianie dyrektorowi i radzie pedagogicznej sprawozdań z działalności Samorządu Uczniowskiego.

 • 1. Dyrektor szkoły ma prawo do kontroli działalności Samorządu Uczniowskiego, w tym wydatkowania środków finansowych.
  2. Zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego dokonują wszyscy członkowie
  w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
  3. Wszystkie nie ujęte w Regulaminie sprawy rozstrzyga ostatecznie dyrektor szkoły.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez dyrektora

  Zatwierdzono dnia; 17 października 2017 r.