Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

Ucząc się w zasadniczej szkole zawodowej:

 •  masz możliwość realizacji praktyki w wymarzonym zawodzie,
 •  masz szansę na zarabianie swoich pierwszych pieniędzy,
 •  masz możliwość rozwoju swojej osobowości,
 • nauczysz się otwartości, aktywności i kreatywności,
 • nauczysz się racjonalnego podejmowania decyzji,
 • masz szansę na znalezienie dobrej pracy,

Uczniowie, jako pracownicy młodociani, muszą podpisać umowę o pracę z pracodawcą, u którego będą realizować praktyczną naukę zawodu. Konieczne jest także zaświadczenie lekarskie z Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu.

Skierowanie na badania lekarskie wydaje sekretariat szkoły.

Ukończenie Branżowej Szkoły I Stopnia nie zamyka Ci drogi do dalszej nauki. Jako absolwent możesz wybrać różne ścieżki dalszego kształcenia:

 • możesz kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia – jeżeli zdasz egzamin z kwalifikacji – uzyskasz tytuł technika; jeżeli zdasz egzamin maturalny możesz kontynuować naukę na studiach wyższych;
 • możesz uzupełnić wykształcenie średnie – wybierając liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Jeśli zdasz egzamin maturalny możesz kontynuować naukę na studiach wyższych;
 • możesz zdobywać kolejne kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Sprzedawca

Handel należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Sprzedawcy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych sprzedawców, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy handlowej. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę handlową.
Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o informacje portalu pracuj.pl wykazała, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” skierowanych było do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów.

(źródło: Badania Obserwatorium rynku pracy dla edukacji w ŁCDNiKP)

Sprzedaż to siła napędowa każdej firmy. Handlowcy są jedną z najbardziej poszukiwanych grup zawodowych. Zapotrzebowanie na dobrych sprzedawców zgłaszają przedsiębiorstwa niemal wszystkich gałęzi gospodarki. Większość firm oprócz odpowiednich predyspozycji osobowościowych wymaga również udokumentowanego doświadczenia w sprzedaży, a także wykształcenia kierunkowego, zależnego od rodzaju sprzedawanych produktów lub usług. Cenne są również umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji z ludźmi oraz silne nastawienie na cel i osiąganie sukcesów.
Bardzo istotne jest kształcenie praktyczne. Uczniowie realizują zajęcia praktyczne w zakładach pracy, gdzie nabierają dużego doświadczenia zawodowego, ponadto otrzymują miesięczne wynagrodzenie.

Egzamin zawodowy dla zawodu sprzedawca

Kwalifikacja HAN.01 – Prowadzenie sprzedaży jest przeprowadzany pod koniec klasy trzeciej przez OKE.

Na wniosek ucznia, do dyplomu dołącza się Europass – Suplement zawierający opis zawodu i kwalifikacji. Europass wydany jest w języku polskim i angielskim. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują kraje Unii Europejskiej.

Kucharz w ramach swoich zadań zawodowych

 • przechowuje żywność, sporządza potrawy i napoje oraz wykonynuje czynności związane z ekspedycją potraw i napojów;
 • w zakładzie gastronomicznym kucharz przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając;
 • ocenia i dobiera żywności przeznaczoną do produkcji;
 • przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej;
 • stosuje różne metody obróbki cieplnej. Do obróbki surowców i półproduktów, ale także do ekspedycji potraw wykorzystuje nowoczesne urządzenia gastronomiczne;
 • wykańcza potrawy i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń, stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów;
 • przestrzega także zasad racjonalnego żywienia;
 • stale aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe szczególnie w zakresie towaroznawstwa żywności i nowych technologii stosowanych w gastronomii;
 • obsługuje programy komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej i do rejestrowania zamówień kelnerskich;
 • sporządza potrawy dietetyczne oraz regionalne i z kuchni obcych narodów.
 • zajmuje się także przygotowywaniem pełnych posiłków, zarówno codziennych jak i okolicznościowych; przygotowuje również potrawy i napoje na przyjęcia, dbając o wysoki standard swoich usług;
 • wykonując swoje zadania zawodowe dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii.

Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia na statkach lub w innych środkach transportu itp.

Gastronomia, w obszarze której pracuje kucharz, jest branżą usługową. Według prowadzonych analiz rynek gastronomiczny jest wciąż rozwijającym się. W Polsce rynek lokali gastronomicznych nie jest nasycony. Jak podaje Euromonitor w Polsce (www:informator-turystyczny.pl) ilość zakładów gastronomicznych przypadających na 1000 mieszkańców jest kilkakrotnie niższa niż w innych krajach europejskich, co daje powody by sądzić, że wciąż przybywać będzie miejsc pracy dla kucharza. Tym bardziej, że zaznacza się trend, od lat występujący w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, coraz częstszego spożywania posiłków poza domem i korzystania z usług gastronomicznych nawet w z okazji dotychczas bardzo rodzinnych uroczystości i świąt jak np. kolacja wigilijna.

Już obecnie, na podstawie ofert pracy, zamieszczanych w różnych mediach, należy wnioskować, że kucharz to jeden z najmniej obarczonych ryzykiem bezrobocia zawodów.

Z badań opinii publicznej, przeprowadzonych przez TNS OBOP, opublikowanych w raporcie „Zawód kucharza w oczach Polaków” wynika, że prawie trzy czwarte Polaków uważa zawód kucharza za atrakcyjny, tyle samo postrzega go jako dający duże możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Prawie 16 % uważa także, że zawód kucharza jest gwarancją wysokiego wynagrodzenia (źródło:www.praca.wp.pl). Popularności zawodu sprzyja fakt, że wielu kucharzy stało się postaciami medialnymi; inną przyczyną jest możliwości zatrudnienia na rynku europejskim.

Egzamin zawodowy dla zawodu kucharz

Uczeń przystępuje do egzaminu zawodowego:

 • organizowanego przez OKE zdaje egzamin z kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań. Na wniosek ucznia, do dyplomu dołącza się Europass – Suplement zawierający opis zawodu i kwalifikacji. Europass wydany jest w języku polskim i angielskim. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują kraje Unii Europejskiej.
 • może uzyskać tytuł czeladnika w zawodzie, jeżeli przystąpi do egzaminu w Izbie Rzemieślniczej.

Fryzjer

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Fryzjer to specjalista, który zajmuje się strzyżeniem włosów, pielęgnacją, czesaniem, układaniem, farbowaniem, myciem oraz goleniem zarostu. Zawód fryzjera należy do grupy zawodów usługowych.

WYMAGANIA

Osoba na tym stanowisku powinna mieć dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – zdobyty w szkole zawodowej lub technikum o profilu fryzjerskim. Poza tym mieć odbytą praktykę w zakładzie fryzjerskim. Pracownik ten musi umieć, m.in.: rozróżniać zabiegi fryzjerskie, rozpoznawać rodzaje i stan włosów, dobierać usługę do potrzeb klienta. A także doradzać w sprawie pielęgnacji i rodzaju fryzury. Pracownik ten powinien cechować się: dobrą koordynacją wzrokowo – ruchową, zmysłem artystycznym oraz zmysłem dotyku i zdolnościami manualnymi, a także spostrzegawczością i rozróżnianiem barw. Ponadto pracownik ten musi być dokładny, cierpliwy oraz umieć nawiązywać kontakt z klientami.

WARUNKI PRACY

Fryzjerem nie może zostać osoba, która ma żylaki, alergie, pocące się dłonie, zaburzenia równowagi oraz jest nosicielem choroby zakaźnej. Fryzjer musi nosić ubranie robocze – fartuch. Miejscem pracy jest zakład fryzjerski. Zawód ten wiąże się z różnym natężeniem kontaktów z ludźmi.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Fryzjer może pracować w różnych zakładach fryzjerskich (damskich, męskich), albo prowadzić działalność na własny rachunek.

ZAROBKI

Zarobki fryzjera zależą od salonu, położenia geograficznego salonu oraz doświadczenia fryzjera . Fryzjer może zarabiać od 1500 zł do 10000 zł miesięcznie.

 

Mechanik pojazdów samochodowych

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Mechanik samochodowy jest to osoba, która naprawia i dokonuje przeglądu samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: wykonywanie prac regulacyjnych, wykonywanie napraw, kontrola stanu technicznego pojazdów, zespołów, podzespołów i układów. Zgodnie z nową podstawą programową uczeń w toku nauki kierowany jest przez szkołę na kurs prawa jazdy kat. B. Uczeń musi pokryć jedynie koszty egzaminu państwowego.

WYMAGANIA

Mechanik samochodowy powinien mieć wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne samochodowe oraz prawo jazdy kat. B, a także doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług samochodowych (np. wymiana opon, oleju, montaż układu wydechowego itp.). Toteż mechanik musi posiadać dogłębną znajomość budowy i zasady działania wszystkich zespołów i układów pojazdu, zwłaszcza w obrębie obsługiwanej marki i typu pojazdu. Istotną cechą w tym zawodzie jest zdolność koncentracji uwagi, która pozwala na znalezienie usterki, a także spostrzegawczość i zdolność logicznego myślenia. Poza tym, osoba taka powinna cechować się cierpliwością, dokładnością oraz dobrą koordynacją wzrokowo – ruchową, dużą sprawnością fizyczną i manualną oraz dobrym wzrokiem, słuchem i węchem. Alergia na substancje chemiczne, tj. oleje, smary, paliwa itp. i wada wzroku, której nie ma możliwości skorygować okularami oraz zaburzenia koordynacji ruchowej – dyskwalifikują kandydata do wykonywania tego zawodu.

WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest pomieszczenie zamknięte lub powietrze. Mechanik pracuje sam lub w małych zespołach. Czas pracy zazwyczaj ośmiogodzinny. W niektórych warsztatach praca może odbywać się w systemie zmianowym. W tym zawodzie pracownik narażony jest na zanieczyszczenia powietrza; pył, substancje drażniące, toksyczne, spaliny. Poza tym, występują również zagrożenia wypadkowe, takie jak poparzenia, ukłucia i skaleczenia, porażenie prądem, stłuczenia kończyn przez spadające przedmioty, narzędzia, itp.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Pracownik ów może pracować zgodnie ze specjalnością jako mechanik samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, pojazdów rolniczych, itd. Mechanik samochodowy może być zatrudniony, m.in.: w warsztatach i serwisach samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, firmach transportowych posiadających własny serwis, w przemyśle motoryzacyjnym przy produkcji samochodów, jak i jego podzespołów, a także może otworzyć swój własny warsztat.

ZAROBKI

Pensja mechanika zależy od miejsca zatrudnienia i położenia geograficznego zakładu pracy. Wynagrodzenie waha się między 1,800 – 4,000 tys. zł. Jeżeli Mechanik pojazdów samochodowych prowadzi własny dobrze prosperujący zakład to zarobki mogą sięgać nawet 20000 zł

REKRUTACJA DO SZKOŁY PRZEPROWADZANA JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Wykaz podręczników

dla klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia

Klasy

Branżowej Szkoły I Stopnia
Nowy Sącz Kuratorium Oświaty OKE PWSZ PWSZWKU Straż Graniczna Brygada Desantowoszturmowa WCKMED - Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, Strzelec Nowy Sącz

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu otrzymał dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej
na dofinansowanie programu nauczania przedmiotu “Edukacja Wojskowa”

baner_program_certyfikowane_mundurowe
program_opw

KONTAKT DO NAS

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
ul. Królowej Jadwigi 29

+48 18 440 02 90
zsnr2ns@op.pl