Projekty realizowane w szkole

Projekty bieżące

Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

 • W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanego na terenie województwa małopolskiego jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo w partnerstwie z Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu.

  Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo ma charakter honorowy. Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, na każdym z jego etapów.

  Projekt Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa został wdrożony do realizacji przez Komendę Wojewódzką i Komendę Miejską Policji w Krakowie w 2004 roku. Jego celem jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach.

 • W szkole zostały już przeprowadzone badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, diagnozujące zagrożenia na terenie szkoły oraz poza nią. Diagnozie poddane zostały dwa obszary realizacji: przemoc szkolna oraz miejsca niebezpieczne, które znajdują się w szkole lub w jej najbliższym otoczeniu. Analiza ta jest bardzo ważna i ma istotny wpływ na opracowanie wraz z partnerami projektu Zintegrowanego Planu Działania.

  Na podstawie analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców określono priorytety podejmowanych działań:
  1. Zwiększenie bezpieczeństwa i kontroli na terenie szkoły i wokół niej
  2. Informowanie i edukacja oraz angażowanie rodziców ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole
  3. Informowanie i edukowanie uczniów ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole
  a w szczególności:

  • zmodernizowanie monitoringu (zwiększenie ilości kamer);
  • patrole Policji w wieczornych godzinach pory jesiennej i zimowej okolice przystanki autobusowe i busy;
  • Wprowadzenie pogadanek, warsztatów z udziałem dzielnicowego zwłaszcza dla klas pierwszych

 • dyplomDnia 30 września 2015 r. delegacja przedstawicieli Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków odebrała prestiżowy Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” za działania w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Szkołę reprezentowała pani pedagog – szkolny koordynator projektu oraz przewodnicząca Samorządu szkolnego – Magda Dziedzina. Uroczysta gala odbyła się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Obecny był Małopolski Komendant Wojewódzki Policji – nadinspektor Mariusz Dąbek i Małopolski Kurator Oświaty – Aleksander Palczewski. Nasza szkoła znalazła się w czołówce placówek, które uzyskały najwyższe wyniki z audytu zewnętrznego z całej Małopolski. Aby utrzymać prestiżowy tytuł realizujemy Zintegrowany Plan Działania przez najbliższe dwa lata. Po tym okresie możemy się starać o przedłużenie Certyfikatu. Po uroczystości szkoły zostały zaproszone do udziału w pokazach Policji m.in. sprzętu policyjnego i technik stosowanych przez funkcjonariuszy w codziennej służbie, a także do zwiedzania z przewodnikiem ekspozycji samolotów w muzeum.

Projekty zakończone

 • W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła realizuje projekt „Aktywna edukacja-szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego„. Projekt został przygotowany i jest współfinansowany przez Starostwo powiatowe w Nowym Sączu przy współpracy Urzędu Miasta Nowego Sącza, przy największym udziale finansowym Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu są uczniowie klas technikum kształcący się w zawodzie ekonomista.
  W ramach projektu realizowane są trzy moduły:

  Moduł I A– zajęcia wyrównawcze: język polski, język angielski, matematyka, informatyka, rachunkowość, metody uczenia się.
  Moduł I B – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących podnosić swoją wiedzę: język polski, język angielski, matematyka, informatyka, rachunkowość, metody uczenia się.
  Moduł II – zajęcia dodatkowe – kursy specjalistyczne:
  1. „Kadry i płace w praktyce”.
  2. „Podatkowa księga przychodów i rozchodów”.
  3. „Kurs prawa jazdy”.
  Moduł III – zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym -dla wszystkich uczestników projektu.
  Udział w zajęciach jest szansą na uzupełnienie i poszerzenie wiadomości, lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego.

  W ramach uczestnictwa w projekcie szkoła otrzymała 10 komputerów, tablice interaktywną oraz pomoce dydaktyczne.

  W czerwcu 2011 r. zakończyliśmy realizacje Projektu, w którym uczestniczyło 48 uczniów z klas technikum, zawód ekonomista. Uczniowie realizowali zajęcia z matematyki, języka angielskiego, uczestniczyli w kursie Kadry i płace w praktyce oraz Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Mieli możliwość także uczestniczyć w kursie prawa jazdy kat.B z opłaconym pierwszym egzaminem. Wszyscy beneficjenci brali udział w zajęciach z doradcą zawodowym oraz zajęciach z metod uczenia się.

 • W 2010 roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Człowiek-najlepsza inwestycja„- „Profesjonalista na rynku gastronomicznym„.
  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach gastronomicznych.
  Uczestnicy projektu biorą udział w bezpłatnych zajęciach wyrównawczych z języka polskiego i matematyki. Mają także możliwość ukończenia kursów zawodowych i uzyskania Certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zakresie:
  kurs barmaństwa
  – kurs carvingu
  – kurs zdobnictwa cukierniczego
  – kurs języka angielskiego
  Uczestnicy kursu wezmą także udział w warsztatach z doradcą zawodowym.

  W ramach uczestnictwa w Projekcie szkoła otrzymała komputer mobilny, tablicę interaktywną oraz program matematyczny Think Math Jaurnel.

  W Projekcie zakończonym w czerwcu 2011 r., uczestniczyło 32 uczniów z klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej – zawód kucharz małej gastronomii. Uczniowie realizowali zajęcia z matematyki, języka polskiego oraz zajęcia z doradcą zawodowym.

 • Projekt „Edukacja Twoją szansą” skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach mechanicznych (m.in.mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, elektromechanik, elektromonter). Realizowany jest przy współpracy Fundacji Europa + w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim oraz Miastem Nowy Sącz. Jest to projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dz.9.2 – podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
  W Projekcie proponowane są zajęcia wyrównawcze z matematyki i przedsiębiorczości, kursy specjalistyczne m.in.prawo jazdy kat. B, kurs spawacza i operatora wózka widłowego. Dodatkowe zajęcia są szansą na nadrobienie ewentualnych braków, osiągnięcie lepszych wyników w nauce i dają większą możliwość znalezienia dobrej pracy w przyszłości.

  W ramach uczestnictwa w projekcie szkoła otrzymała – notebook 10 szt., tablica interaktywna 1szt.

  W Projekcie zakończonym w czerwcu 2011r. uczestniczyło 50 uczniów z klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej – zawody mechaniczne. Uczniowie realizowali zajęcia z matematyki, przedsiębiorczości, zajęcia z doradcą zawodowym. Mieli możliwość ukończenia kursu Prawo jazdy kat.B i C, kursu operatora wózka widłowego, spawacza oraz tankowania gazu.

 • Projekt systemowy Województwa Małopolskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2

  Uznając rozwój kształcenia zawodowego za priorytetowe wyzwanie w obszarze edukacji, Województwo Małopolskie skoncentrowało swoje działania na podniesieniu jakości kształcenia zawodowego w całym województwie poprzez realizację projektu partnerskiego o zasięgu regionalnym.

  Przygotowana przez Województwo Małopolskie strategia działania zakłada kompleksowe wsparcie szkolnictwa zawodowego w regionie poprzez wykorzystanie instrumentów dostępnych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Jest to jedno z pierwszych w Polsce tego typu komplementarnych przedsięwzięć o zasięgu regionalnym, zakładające równoczesne wsparcie uczniów, jak również kadry pedagogicznej szkół zawodowych. Głównym celem projektu będzie wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, lepsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy, poprawa społecznego wizerunku kształcenia zawodowego, szczególnie wśród młodzieży oraz rodziców.

  Jednym z kluczowych elementów projektu będzie możliwość doposażenia wiodących szkół, kształcących w poszczególnych branżach w sprzęt techno – dydaktyczny służący podniesieniu jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ramach tzw. cross-financingu. (10 % wartości projektu).

  Pierwsze zajęcia w małopolskich szkołach zawodowych rozpoczną się już 1 września 2010 roku. Projekt będzie realizowany przez pięć lat do końca 2014 roku. Planowany budżet projektu wyniesie 140 mln zł, w tym w roku 2010 – 24,5 mln zł.