Rekrutacja do szkoły

Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów oraz uczniów klas ósmych do kontynuowania nauki w roku szkolnym 2019/2020

 • Technik organizacji turystyki (rozszerzenie:  j. angielski, geografia)
  Technik handlowiec (rozszerzenie: j. angielski, geografia)
  Technik ekonomista (rozszerzenie: j. angielski, geografia)

 • Klasa integracyjna (rozszerzenie: j.angielski, geografia, biologia)
  Klasa mundurowa – ratownictwo mundurowe (rozszerzenie: j.angielski, geografia, biologia)
  Klasa mundurowa – desantowo-szturmowa (rozszerzenie: j.angielski, geografia, matematyka)
  Klasa mundurowa – Straż Graniczna (rozszerzenie: j.angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie)
  Klasa ogólnodostępna (rozszerzenie: j.polski, j.angielski, geografia)

 • Kucharz
  Sprzedawca
  Wielozawodowa (Betoniarz-zbrojarz, Cieśla, Dekarz, Kamieniarz, Kominiarz, Monter izolacji budowlanych, Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, Monter izolacji przemysłowych, Monter konstrukcji budowlanych, Monter sieci i instalacji sanitarnych, Monter stolarki budowlanej, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, Operator urządzeń przemysłu szklarskiego, Operator urządzeń przemysłu ceramicznego, Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, Tapicer, Stolarz, Elektryk, Elektromechanik, Fryzjer, Sprzedawca, Kelner, Pracownik obsługi hotelowej, Kucharz, blacharz, Kowal, Mechanik-monter maszyn i urządzeń, Monter systemów rurociągowych, Operator obrabiarek skrawających, Ślusarz, Optyk-mechanik, Złotnik-jubiler, Mechanik precyzyjny, Zegarmistrz, Blacharz samochodowy, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Lakiernik samochodowy, Mechanik motocyklowy, Mechanik pojazdów samochodowych, Operator procesów introligatorskich, Krawiec, Obuwnik, Fotograf, Piekarz, Magazynier logistyk , Cukiernik, Przetwórca mięsa , Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, Kierowca-mechanik

  Zawody – kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:
  Pracownik pomocniczy stolarza, Pracownik pomocniczy gastronomii, Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, Pracownik pomocniczy mechanika, Pracownik pomocniczy ślusarza, Pracownik pomocniczy krawca

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 • Wydruk formularza ze strony internetowej

  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (wydruk ze strony internetowej);

 • do 27 czerwca 2019r. do godz. 15.00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły

 • od 21 do 25 czerwca 2019r. do godz.15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 • 28 czerwca 2019 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;.

 • do 3 lipca 2019 r. do godz. 15.00 – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych;

 • do 9 lipca 2019 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone wcześniej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

 • 10 lipca 2019 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

  • od 11 do 16 lipca 2019r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • do 30 lipca 2019 r. do godz. 15.00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy o systemie oświaty;
  • 31 lipca 2019 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych;
  • do 5 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00 – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych,
  • do 20 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
  • 22 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
  • 23 sierpnia 2019 r. – poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora szkoły o liczbie wolnych miejsc w szkole – poprzez wypełnienie arkusza w Panelu Dyrektora
 • Ponadto należy dołączyć:

  1. Szkolny kwestionariusz osobowy (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej zsnr2ns.edu.pl – z zakładki: rekrutacja/wymagane załączniki);
  2. Dwie fotografie,
  3. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu (dotyczy branżowej szkoły I stopnia);
  4. Zaświadczenie lekarskie z Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie (dotyczy branżowej szkoły I stopnia, technikum);
  5. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
  6. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie:
   • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole,
   • specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii…),
   • dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
   • objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia,
  7. Zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów;
  8. Kartę informacyjną – potwierdzenie przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej;
  9. Kartę zdrowia.

Wymagane załączniki

 1. Szkolny kwestionariusz osobowy do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej
 2. Dwie fotografie;
 3. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu (dotyczy branżowej szkoły I stopnia);
 4. Zaświadczenie lekarskie z Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie (dotyczy branżowej szkoły I stopnia, technikum);
 5. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Informacje dla kandydatów przyjętych do klas pierwszych