Statut szkoły

Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków
w Nowym Sączu

STATUT SZKOŁY

TEKST JEDNOLITY

23.01.2020 r.


Podstawa prawna:
– ustawa O Systemie Oświaty z 7września 1991 r. ( tj. . Dz. U. z 2016r. poz 1943 z późn. zm.),
– ustawa Prawo Oświatowe z 14grudnia 2016r. (Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.);
– ustawa z 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r. poz.60 ze zmianami);
– ustawa z dnia 26stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj.Dz.U. z 2017 poz. 1189z późn.zm.);
– rozporządzenie MEN z 21maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół.(Dz.U Nr 61 z 2001, poz.624 z późn. zm.);
– rozporządzenie MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1534);
– rozporządzenie MEN z 17 marca 2017r w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.z 2017r. poz.649);
rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U z2017r. poz.356);
– rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017r. poz.1603).

Nowy Sącz Kuratorium Oświaty OKE PWSZ PWSZWKU Straż Graniczna Brygada Desantowoszturmowa WCKMED - Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, Strzelec Nowy Sącz

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu otrzymał dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej
na dofinansowanie programu nauczania przedmiotu “Edukacja Wojskowa”

baner_program_certyfikowane_mundurowe
program_opw

KONTAKT DO NAS

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
ul. Królowej Jadwigi 29

+48 18 440 02 90
zsnr2ns@op.pl